බැනරය15

බල පෝෂණය

  • පෝෂණ උපකරණය

    පෝෂණ උපකරණය

    1. වැඩ කරන ප්රදේශය පිරිසිදුව තබා ගන්න.තෙත්, තෙත් ස්ථානවල යන්ත්රය භාවිතා නොකරන්න.දැවෙනසුළු වායූන් හෝ දියර ඉදිරියේ මෙම යන්ත්රය භාවිතා නොකරන්න.

    2. බලශක්ති ප්රභවය බලශක්ති පෝෂණය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.

    3. SWITCH භාවිතයේ නොමැති විට හෝ පේනු දැමීමට පෙර OFF ස්ථානයේ තිබිය යුතුය.