බැනරය15

මිනුම් සහ කැපුම් මෙවලම්

  • IP67 ජල ආරක්ෂිත ඩිජිටල් කැලිපරය

    IP67 ජල ආරක්ෂිත ඩිජිටල් කැලිපරය

    1.ආරක්ෂණ මට්ටම IP67 දක්වා ළඟා වන අතර සිසිලනකාරක, ජලය සහ තෙල් සඳහා භාවිතා කළ හැක.

    2.ඕනෑම ස්ථානයක ශුන්‍යයට නැවත සකසන්න, සාපේක්ෂ මිනුම් සහ නිරපේක්ෂ මිනුම් අතර පරිවර්තනය සඳහා පහසු වේ.

    3.මෙට්‍රික් සිට අධිරාජ්‍ය පරිවර්තනය ඕනෑම තැනක.